آخرین اخبار نشریه
  تازه های سلامت روان ( علمی پژوهشی )
 • معرفي نشريه
  علمی

  تازه های سلامت روان


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد فراشناختی در کاهش افسردگی و سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   نرگس افتخاری
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس (ام اس) به دلیل مزمن بودن ماهیت بیماری، نداشتن درمان قطعی و اختلالات روانی همراه آن می تواند اثر مخربی بر سلامت روان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر افسردگی اساسی و سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت چکیده کامل
   مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس (ام اس) به دلیل مزمن بودن ماهیت بیماری، نداشتن درمان قطعی و اختلالات روانی همراه آن می تواند اثر مخربی بر سلامت روان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر افسردگی اساسی و سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. تعداد30 آزمودنی با تشخیص بیماری‌ام اس و دارا بودن معیارهای ورود از بین افراد عضو انجمن ام اس به شیوه نمونه گیری در دسترس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. پرسشنامه های افسردگی اساسی بک (BDI-II) و سلامت روان گلدبرگ توسط آزمودنی ها، پیش و پس از درمان تکمیل شد. گروه آزمایش، طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان با رویکرد فراشناختی به صورت گروهی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مدل آماری کوواریانس تک متغیری (آنکووا) تحلیل گردید. یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات افسردگی (04/0P=)، (53/3F=) و سلامت روان (02/0P=)، (48/4F=) پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می دهد که درمان فراشناختی به صورت گروهی بر کاهش افسردگی و بهبود سلامت روان بیماران ام اس مؤثر است. لذا به کارگیری این روش حمایتی، می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر به منظور بهبود سلامت روان بیماران ام اس و توانمندسازی آنان بکار گرفته شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم
   نیما گنجی رزا راشدی نگار کریمی پروانه  فرهاد بیگی علی اکبر سلیمانی اعظم نوفرستی محمد حسین عبدالهی فاطمه معین الغربایی
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن ظرفیت حافظه کاری هستند. مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) را بر جنبه‌ه چکیده کامل
   مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن ظرفیت حافظه کاری هستند. مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) را بر جنبه‌های مختلف عملکرد نشان داده است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم است. روش: در این مطالعه به‌طور مشخص تأثیر دوره تحریک ‌ سه جلسه‌ای tDCS آندی با شدت 2 میلی‌آمپر در ناحیه قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی بر روی عملکرد حافظه کاری افراد سالم در دو گروه تصادفی آزمایشی و گواه با استفاده از آزمون n-back موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که آزمودنی‌ها پس از سه جلسه تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای، نسبت به قبل از مداخله تعداد پاسخ‌های درست‌تری (00/0P=) را در زمان کمتر (00/0P=) در آزمون n-back ارائه دادند. آزمودنی ها در گروه گواه که تحریک شم را دریافت ‌کردند، تفاوت معناداری در نتایج نشان ندادند. نتیجه‌گیری: معناداری نتایج در آزمون n-back قبل و بعد از مداخله tDCS، نشان می‌دهد تحریک فراجمجمه‌ای آندی بر روی قشر پیش‌پیشانی خلفی‌جانبی موجب بهبود عملکرد حافظه کاری در آزمودنی‌های سالم می‌گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا
   هاشم صادقیه ایمان خان احمدی پروانه  فرهاد بیگی نگار کریمی نیما گنجی
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: در دوران شیوع بیماری کووید-19 سرعت گسترش باور‌های توطئه و پیامدهای خطرناک آن به ما یادآوری شد. یک سؤال مهم این است که چه ویژگی‌هایی می‌تواند باورپذیری نظریه‌های توطئه را پیش‌بینی کند. مطالعات گذشته به یکی از این صفات اشاره داشته است: سبک‌شناختی تحلیلی (بازتاب شنا چکیده کامل
   مقدمه: در دوران شیوع بیماری کووید-19 سرعت گسترش باور‌های توطئه و پیامدهای خطرناک آن به ما یادآوری شد. یک سؤال مهم این است که چه ویژگی‌هایی می‌تواند باورپذیری نظریه‌های توطئه را پیش‌بینی کند. مطالعات گذشته به یکی از این صفات اشاره داشته است: سبک‌شناختی تحلیلی (بازتاب شناختی) در مقابل شهودی. روش: در این مطالعه چگونگی ارتباط سبک‌ شناختی با باورهای معتبر یا بی‌اساس در مورد منشأ کووید-19 بررسی‌شده است. 173 نفر احتمال باورهای مختلف در مورد منشأ ویروس جدید کرونا را نمره‌گذاری کردند و به آزمون بازتاب شناختی نسخه اصلی پاسخ دادند. یافته‌ها: در راستای مطالعات پیشین، پاسخ‌های بازتابی با باورهای توطئه همبستگی منفی و با باور معتبر (که ویروس از دنیای وحش به‌طور تصادفی منتشرشده است) همبستگی مثبت دارد. الگوی معکوسی در پاسخ‌های شهودی دیده شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاضر شواهد بیشتری را در راستای حمایت از رابطه میان سبک تحلیلی تفکر و تمایل به رد باورهای توطئه فراهم آورده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده
   هادی سمیزه سید رضا فاطمی طباطبایی نعیم عرفانی مجد علی شهریاری
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: با توجه به غنی بودن یونجه از فیتواستروژن ها و تاثیر فیتواستروژن ها بر سیستم عصبی مرکزی، مطالعه حاضر تاثیر عصاره اتیل استاتی یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از برداشت تخمدان را مورد بررسی قرار داده است. روش: 45 سر موش صحرایی ماده 3 ماهه نژاد ویست چکیده کامل
   مقدمه: با توجه به غنی بودن یونجه از فیتواستروژن ها و تاثیر فیتواستروژن ها بر سیستم عصبی مرکزی، مطالعه حاضر تاثیر عصاره اتیل استاتی یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از برداشت تخمدان را مورد بررسی قرار داده است. روش: 45 سر موش صحرایی ماده 3 ماهه نژاد ویستار، دو هفته پس از اواریکتومی به طور تصافی به گروه های sham(شاهد)، اواریکتومی (ovx)، sham+4 (شاهد g/kg4 عصاره در جیره)، ovx+2 اواریکتومیg/kg2 عصاره در جیره) و ovx+4 اواریکتومیg/kg4 عصاره در جیره) تقسیم شدند. پس از 75 روز تیمار برای ارزیابی حافظه از ماز آبی موریس و برای اضطراب از آزمون ماز بعلاوه مرتفع استفاده شد. همچنین غلظت استروژن سرم، مالون دی آلدیید و آنزیم های آنتی اکسیدان نیز در هیپوکمپ اندازه‏گیری شدند. یافته‌ها: اواریکتومی غلظت استروژن سرم و سوپراکسید دیسموتاز هیپوکمپ را کاهش داد و استفاده از عصاره یونجه فعالیت سوپراکسید دیسموتاز را افزایش ولی فعالیت کاتالاز را کاهش داد. عملکرد موش‌های گروه ovx+2 در مرحله آموزش در آزمون ماز آبی موریس کاهش یافت، درحالی‌که درصد زمان سپری‌شده در بازوی باز ماز بعلاوه مرتفع در پی استفاده از عصاره یونجه درگروه ovx بیشتر بود. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد هرچند عصاره یونجه اضطراب را در موش های اواریکتومی شده کاهش می دهد ولی ممکن است باعث کاهش یادگیری فضایی آن‌ها شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم
   پروانه  فرهاد بیگی رادا حبیبی آیدا ایازی
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از س چکیده کامل
   مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از سوی هواداران دارد؟ روش: ابزار مورداستفاده در این تحقیق شامل: مقیاس شناسایی هواداران ورزشی SSIS و مقیاس اصلاح‌شده ابعاد علی برای طرفداران ورزشی RCDS-IIبوده که به‌صورت آنلاین در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت و متعاقب آن تعداد 44 نفر از طرفداران دو تیم با سطوح متفاوت هواداری داوطلب شدند که در این مطالعه شرکت نمایند، پس از اتمام جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های آنالیز واریانس و همبستگی جهت شناسایی و تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد. یافته‌ها: با مقایسه چهار خرده مقیاس ابعاد علی تجدیدنظر شده، کنترل شخصی، کنترل بیرونی، پایداری و جایگاه علیت، با سه سطح میزان هواداری در میان طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه، تفاوت معناداری در خرده مقیاس کنترل بیرونی مشاهده شد، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد. نتیجه‌گیری: بررسی تأثیر سطوح هواداری بر سبک های اسنادی فارغ از نتیجه بازی مشخص می‌کند که همراه با افزایش سطح هواداری گرایش بیشتری به استفاده از اسنادهای کنترل بیرونی وجود دارد و افراد تأثیر کنترل بیرونی را بر شکست و پیروزی تیم بیشتر می دانند، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد و با افزایش سطح هواداری در آزمودنی‌ها، میزان اسنادهای آن ها به جایگاه علیت و به‌ویژه به کنترل بیرونی جهت تبیین نتایج شکست و پیروزی بیش تر است. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم
   نیما گنجی رزا راشدی نگار کریمی پروانه  فرهاد بیگی علی اکبر سلیمانی اعظم نوفرستی محمد حسین عبدالهی فاطمه معین الغربایی
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن ظرفیت حافظه کاری هستند. مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) را بر جنبه‌ه چکیده کامل
   مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن ظرفیت حافظه کاری هستند. مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) را بر جنبه‌های مختلف عملکرد نشان داده است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم است. روش: در این مطالعه به‌طور مشخص تأثیر دوره تحریک ‌ سه جلسه‌ای tDCS آندی با شدت 2 میلی‌آمپر در ناحیه قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی بر روی عملکرد حافظه کاری افراد سالم در دو گروه تصادفی آزمایشی و گواه با استفاده از آزمون n-back موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که آزمودنی‌ها پس از سه جلسه تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای، نسبت به قبل از مداخله تعداد پاسخ‌های درست‌تری (00/0P=) را در زمان کمتر (00/0P=) در آزمون n-back ارائه دادند. آزمودنی ها در گروه گواه که تحریک شم را دریافت ‌کردند، تفاوت معناداری در نتایج نشان ندادند. نتیجه‌گیری: معناداری نتایج در آزمون n-back قبل و بعد از مداخله tDCS، نشان می‌دهد تحریک فراجمجمه‌ای آندی بر روی قشر پیش‌پیشانی خلفی‌جانبی موجب بهبود عملکرد حافظه کاری در آزمودنی‌های سالم می‌گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده
   هادی سمیزه سید رضا فاطمی طباطبایی نعیم عرفانی مجد علی شهریاری
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: با توجه به غنی بودن یونجه از فیتواستروژن ها و تاثیر فیتواستروژن ها بر سیستم عصبی مرکزی، مطالعه حاضر تاثیر عصاره اتیل استاتی یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از برداشت تخمدان را مورد بررسی قرار داده است. روش: 45 سر موش صحرایی ماده 3 ماهه نژاد ویست چکیده کامل
   مقدمه: با توجه به غنی بودن یونجه از فیتواستروژن ها و تاثیر فیتواستروژن ها بر سیستم عصبی مرکزی، مطالعه حاضر تاثیر عصاره اتیل استاتی یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از برداشت تخمدان را مورد بررسی قرار داده است. روش: 45 سر موش صحرایی ماده 3 ماهه نژاد ویستار، دو هفته پس از اواریکتومی به طور تصافی به گروه های sham(شاهد)، اواریکتومی (ovx)، sham+4 (شاهد g/kg4 عصاره در جیره)، ovx+2 اواریکتومیg/kg2 عصاره در جیره) و ovx+4 اواریکتومیg/kg4 عصاره در جیره) تقسیم شدند. پس از 75 روز تیمار برای ارزیابی حافظه از ماز آبی موریس و برای اضطراب از آزمون ماز بعلاوه مرتفع استفاده شد. همچنین غلظت استروژن سرم، مالون دی آلدیید و آنزیم های آنتی اکسیدان نیز در هیپوکمپ اندازه‏گیری شدند. یافته‌ها: اواریکتومی غلظت استروژن سرم و سوپراکسید دیسموتاز هیپوکمپ را کاهش داد و استفاده از عصاره یونجه فعالیت سوپراکسید دیسموتاز را افزایش ولی فعالیت کاتالاز را کاهش داد. عملکرد موش‌های گروه ovx+2 در مرحله آموزش در آزمون ماز آبی موریس کاهش یافت، درحالی‌که درصد زمان سپری‌شده در بازوی باز ماز بعلاوه مرتفع در پی استفاده از عصاره یونجه درگروه ovx بیشتر بود. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد هرچند عصاره یونجه اضطراب را در موش های اواریکتومی شده کاهش می دهد ولی ممکن است باعث کاهش یادگیری فضایی آن‌ها شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم
   پروانه  فرهاد بیگی رادا حبیبی آیدا ایازی
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از س چکیده کامل
   مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از سوی هواداران دارد؟ روش: ابزار مورداستفاده در این تحقیق شامل: مقیاس شناسایی هواداران ورزشی SSIS و مقیاس اصلاح‌شده ابعاد علی برای طرفداران ورزشی RCDS-IIبوده که به‌صورت آنلاین در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت و متعاقب آن تعداد 44 نفر از طرفداران دو تیم با سطوح متفاوت هواداری داوطلب شدند که در این مطالعه شرکت نمایند، پس از اتمام جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های آنالیز واریانس و همبستگی جهت شناسایی و تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد. یافته‌ها: با مقایسه چهار خرده مقیاس ابعاد علی تجدیدنظر شده، کنترل شخصی، کنترل بیرونی، پایداری و جایگاه علیت، با سه سطح میزان هواداری در میان طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه، تفاوت معناداری در خرده مقیاس کنترل بیرونی مشاهده شد، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد. نتیجه‌گیری: بررسی تأثیر سطوح هواداری بر سبک های اسنادی فارغ از نتیجه بازی مشخص می‌کند که همراه با افزایش سطح هواداری گرایش بیشتری به استفاده از اسنادهای کنترل بیرونی وجود دارد و افراد تأثیر کنترل بیرونی را بر شکست و پیروزی تیم بیشتر می دانند، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد و با افزایش سطح هواداری در آزمودنی‌ها، میزان اسنادهای آن ها به جایگاه علیت و به‌ویژه به کنترل بیرونی جهت تبیین نتایج شکست و پیروزی بیش تر است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد فراشناختی در کاهش افسردگی و سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   نرگس افتخاری
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس (ام اس) به دلیل مزمن بودن ماهیت بیماری، نداشتن درمان قطعی و اختلالات روانی همراه آن می تواند اثر مخربی بر سلامت روان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر افسردگی اساسی و سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت چکیده کامل
   مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس (ام اس) به دلیل مزمن بودن ماهیت بیماری، نداشتن درمان قطعی و اختلالات روانی همراه آن می تواند اثر مخربی بر سلامت روان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر افسردگی اساسی و سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. تعداد30 آزمودنی با تشخیص بیماری‌ام اس و دارا بودن معیارهای ورود از بین افراد عضو انجمن ام اس به شیوه نمونه گیری در دسترس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. پرسشنامه های افسردگی اساسی بک (BDI-II) و سلامت روان گلدبرگ توسط آزمودنی ها، پیش و پس از درمان تکمیل شد. گروه آزمایش، طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان با رویکرد فراشناختی به صورت گروهی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مدل آماری کوواریانس تک متغیری (آنکووا) تحلیل گردید. یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات افسردگی (04/0P=)، (53/3F=) و سلامت روان (02/0P=)، (48/4F=) پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می دهد که درمان فراشناختی به صورت گروهی بر کاهش افسردگی و بهبود سلامت روان بیماران ام اس مؤثر است. لذا به کارگیری این روش حمایتی، می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر به منظور بهبود سلامت روان بیماران ام اس و توانمندسازی آنان بکار گرفته شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا
   هاشم صادقیه ایمان خان احمدی پروانه  فرهاد بیگی نگار کریمی نیما گنجی
   شماره 1 , دوره 1 , تابستان 1399
   مقدمه: در دوران شیوع بیماری کووید-19 سرعت گسترش باور‌های توطئه و پیامدهای خطرناک آن به ما یادآوری شد. یک سؤال مهم این است که چه ویژگی‌هایی می‌تواند باورپذیری نظریه‌های توطئه را پیش‌بینی کند. مطالعات گذشته به یکی از این صفات اشاره داشته است: سبک‌شناختی تحلیلی (بازتاب شنا چکیده کامل
   مقدمه: در دوران شیوع بیماری کووید-19 سرعت گسترش باور‌های توطئه و پیامدهای خطرناک آن به ما یادآوری شد. یک سؤال مهم این است که چه ویژگی‌هایی می‌تواند باورپذیری نظریه‌های توطئه را پیش‌بینی کند. مطالعات گذشته به یکی از این صفات اشاره داشته است: سبک‌شناختی تحلیلی (بازتاب شناختی) در مقابل شهودی. روش: در این مطالعه چگونگی ارتباط سبک‌ شناختی با باورهای معتبر یا بی‌اساس در مورد منشأ کووید-19 بررسی‌شده است. 173 نفر احتمال باورهای مختلف در مورد منشأ ویروس جدید کرونا را نمره‌گذاری کردند و به آزمون بازتاب شناختی نسخه اصلی پاسخ دادند. یافته‌ها: در راستای مطالعات پیشین، پاسخ‌های بازتابی با باورهای توطئه همبستگی منفی و با باور معتبر (که ویروس از دنیای وحش به‌طور تصادفی منتشرشده است) همبستگی مثبت دارد. الگوی معکوسی در پاسخ‌های شهودی دیده شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاضر شواهد بیشتری را در راستای حمایت از رابطه میان سبک تحلیلی تفکر و تمایل به رد باورهای توطئه فراهم آورده است. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  ابر واژگان

 • پست الکترونیک
  info@amhj.ir
  نشانی
  تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، جهاد دانشگاهی
  تلفن
  021-22439873
  تلفكس
  021-22439873

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 1
  تعداد شماره ها 2
  مقالات چاپ شده 5
  تعداد نویسندگان 63
  تعداد مشاهده مقاله 47454
  تعداد دانلود مقاله 5772
  تعداد مقالات ارسال شده 16
  تعداد مقالات رد شده 0
  تعداد مقالات پذیرفته شده 5
  درصد پذیرش 22 %
  زمان پذیرش(روز) 88
  تعداد داوران 1
  آخرین به روزرسانی 03/05/1403