• ملاحظات اخلاقی

  لازم است نویسندگان در استفاده از مطالب مقالات چاپ شده در مجلات دیگر اصول اخلاقی را رعایت؛ و از سرقت ادبی اجتناب کنند. چاپ هر گونه نوشته‌یی در مجله، منوط به رعايت معيارهای اخلاقی است. این مجله در زمينه‌ی مباحث اخلاقی از راهکارهای «کمیته‌ی اخلاق نشر- COPE» پيروی می‌کند و در صورت تخلف، طبق موازين آن عمل خواهد کرد.

  -رضايت: مطابق بيانيه‌ی هلسينکی، شرکت‌کنندگان در پژوهش می‌بايد نسبت به شرکت در پژوهش آگاهی و رضايت کامل داشته باشند؛ همچنین از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود نیز آگاه باشند. شرکت‌کنندگان در پژوهش باید فرم رضايت آگاهانه درباره‌ی اين نوع پژوهش‌ها را تأييد کنند. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

  نويسندگي: از نظر معيارهای نويسندگی، افرادی که نويسنده‌ی مقاله معرفی شده‌اند، بايد دست‌کم یکی شرايط ذیل را داشته باشند:

  1) مشارکت قابل توجه در ايده‌ی کلی و طراحی ايده‌ی مقاله؛ جمع‌آوری داده‌ها يا تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها؛

  2) طراحی مقاله يا بازنگری نقادانه‌ی مقاله به منظور يافتن اهميت محتوای فکری آن؛

  3) بازنگری و بررسی نسخه‌ی نهايی؛

  4) پذيرش مسئوليت تمامی جوانب مقاله و پاسخگو بودن درباره‌ی صحت و دقت اطلاعات ذکر شده.

  - تضاد منافع: چنانچه تضاد منافعی درباره‌ی مقاله وجود دارد، نويسندگان موظفند به دفتر مجله اطلاع دهند. همچنين ذکر نام گروه و يا مؤسسه‌یی که مطالعه در آن انجام شده؛ و يا حمايت مالی نموده است، ضروری است.

  حق چاپ: مسئوليت کامل منابع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده‌ی نويسنده (نويسندگان) خواهد بود.

  تمامی مسئوليت هر مطلب منتشرشده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نويسنده (نويسندگان) است.

  - هویت داور برای نویسندگان مقاله مشخص نمی‌شود و برعکس؛ داوری مقالات به روش دو سو کور (Double blind peer review) صورت می‌گیرد.

  - در بیشتر موارد عین گزارش داوری برای نویسنده ارسال می‌­شود.

  - در بیشتر موارد، مقاله‌ی اصلاح شده‌ی نویسنده، برای داوران قبلی ارسال می­‌شود.

  تصمیم‌گیرنده­‌ی نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله، با توجه به ارزیابی داوران و کیفیت مقاله «هیئت تحریریه» است.

  - مؤلفان باید همه‌ی گزارش‌ها و ارائه‌های قبلی خود را درباره‌ی مقاله­‌ی ارسالی، مرجع‌دهی کنند تا موارد نوآوری کار و انتشار دوباره‌ی یک مقاله یا مطلب بسیار مشابه، مشخص شود. بدیهی است در صورت ندادن مرجع­ و مشخص‌شدن هم‌پوشانی، مقاله از اولویت چاپ خارج خواهد شد.

  - اطلاعات هویتی بیماران، نباید در نوشته‌ها، عکس‌ها و شجره‌نامه‌ها منعکس شود؛ مگر آنکه این اطلاعات برای هدف‌های علمی ضروری باشد و بیمار (والدین یا قیم او) به­‌صورت کتبی رضایت خود را اعلام کرده باشد.

  - حفظ اسرار آزمودنی­‌های تحقیق، از موارد مورد تأکید هیئت تحریریه است.