• فرایند داوری مقالات

  مرحله اول: پس از بارگزاری مقاله توسط نویسنده مسئول مقاله توسط کارشناس مجله مورد بررسی اولیه از نظر ساختار نگارشی قرار خواهد گرفت. اگر نویسندگان تمام نکات مربوط به نگارش مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان مجله را رعایت کرده باشند، مقاله در فرآیند بررسی قرار خواهد گرفت در غیر این صورت مقاله جهت انجام اصلاحات و ارسال مجدد به نویسنده مسئول برگشت داده می‌­شود (مدت زمان این مرحله حدود 3 روز کاری است).


  مرحله دوم: پس تایید کارشناس مقاله برای سردبیر و شورای دبیران جهت بررسی و تصمیم‌­گیری ارسال خواهد شد. اگر مقاله در این شورا مورد تایید قرار گیرد، مقاله توسط دبیر بخش مربوط برای ۳ داور ارسال می‌گردد. در صورتی که مقاله در این شورا مورد تایید قرار نگیرد، رد شده تلقی شده و مقاله بایگانی خواهد شد (مدت زمان این مرحله حدود 7 روز کاری است).


  مرحله سوم: پس از دریافت پاسخ داوران، نظرات داوران توسط سردبیر و شورای دبیران بررسی و طبق نظرات ایشان نسبت به چاپ، نیاز به اصلاحات اساسی و جزئی یا عدم پذیرش مقاله اقدام می‌شود. در صورتی که مقاله نیاز به اصلاحات داشته باشد در اسرع وقت به نویسندگان بازگشت داده می‌­شود تا پس از انجام اصلاحات مجددا برای داوری نهایی ارسال گردد. همچنین در صورت رد، مقاله بایگانی خواهد شد (مدت زمان این مرحله حدود 1 تا 2 ماه کاری است).


  مرحله چهارم: در این مرحله مقالات پذیرفته شده مراحل انتشار را طی خواهند کرد.

   

  تایید نهایی           

  به ‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود، اشتباهات احتمالی باید طی 48 ساعت اصلاح شده و مقاله جهت چاپ به دفتر مجله ارسال گردد.