ا

 • افتخاری.نرگس اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد فراشناختی در کاهش افسردگی و سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • ایازی.آیدا شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ح

 • حبیبی.رادا شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

خ

 • خان احمدی.ایمان بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ر

 • راشدی.رزا اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

س

 • سلیمانی.علی اکبر اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • سمیزه.هادی اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ش

 • شهریاری.علی اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ص

 • صادقیه.هاشم بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ع

 • عبدالهی.محمد حسین اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • عرفانی مجد.نعیم اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ف

 • فاطمی طباطبایی.سید رضا اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • فرهاد بیگی.پروانه اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • فرهاد بیگی.پروانه بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • فرهاد بیگی.پروانه شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ک

 • کریمی.نگار اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • کریمی.نگار بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

گ

 • گنجی.نیما اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • گنجی.نیما بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

م

 • معین الغربایی.فاطمه اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]

ن

 • نوفرستی.اعظم اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1399]