• فهرست مقالات نرگس افتخاری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد فراشناختی در کاهش افسردگی و سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
    نرگس افتخاری
    مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس (ام اس) به دلیل مزمن بودن ماهیت بیماری، نداشتن درمان قطعی و اختلالات روانی همراه آن می تواند اثر مخربی بر سلامت روان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر افسردگی اساسی و سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت چکیده کامل
    مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس (ام اس) به دلیل مزمن بودن ماهیت بیماری، نداشتن درمان قطعی و اختلالات روانی همراه آن می تواند اثر مخربی بر سلامت روان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر افسردگی اساسی و سلامت روان بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. تعداد30 آزمودنی با تشخیص بیماری‌ام اس و دارا بودن معیارهای ورود از بین افراد عضو انجمن ام اس به شیوه نمونه گیری در دسترس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. پرسشنامه های افسردگی اساسی بک (BDI-II) و سلامت روان گلدبرگ توسط آزمودنی ها، پیش و پس از درمان تکمیل شد. گروه آزمایش، طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان با رویکرد فراشناختی به صورت گروهی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مدل آماری کوواریانس تک متغیری (آنکووا) تحلیل گردید. یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات افسردگی (04/0P=)، (53/3F=) و سلامت روان (02/0P=)، (48/4F=) پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می دهد که درمان فراشناختی به صورت گروهی بر کاهش افسردگی و بهبود سلامت روان بیماران ام اس مؤثر است. لذا به کارگیری این روش حمایتی، می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر به منظور بهبود سلامت روان بیماران ام اس و توانمندسازی آنان بکار گرفته شود. پرونده مقاله