• فهرست مقالات آیدا ایازی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم
    پروانه  فرهاد بیگی رادا حبیبی آیدا ایازی
    مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از س چکیده کامل
    مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از سوی هواداران دارد؟ روش: ابزار مورداستفاده در این تحقیق شامل: مقیاس شناسایی هواداران ورزشی SSIS و مقیاس اصلاح‌شده ابعاد علی برای طرفداران ورزشی RCDS-IIبوده که به‌صورت آنلاین در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت و متعاقب آن تعداد 44 نفر از طرفداران دو تیم با سطوح متفاوت هواداری داوطلب شدند که در این مطالعه شرکت نمایند، پس از اتمام جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های آنالیز واریانس و همبستگی جهت شناسایی و تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد. یافته‌ها: با مقایسه چهار خرده مقیاس ابعاد علی تجدیدنظر شده، کنترل شخصی، کنترل بیرونی، پایداری و جایگاه علیت، با سه سطح میزان هواداری در میان طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه، تفاوت معناداری در خرده مقیاس کنترل بیرونی مشاهده شد، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد. نتیجه‌گیری: بررسی تأثیر سطوح هواداری بر سبک های اسنادی فارغ از نتیجه بازی مشخص می‌کند که همراه با افزایش سطح هواداری گرایش بیشتری به استفاده از اسنادهای کنترل بیرونی وجود دارد و افراد تأثیر کنترل بیرونی را بر شکست و پیروزی تیم بیشتر می دانند، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد و با افزایش سطح هواداری در آزمودنی‌ها، میزان اسنادهای آن ها به جایگاه علیت و به‌ویژه به کنترل بیرونی جهت تبیین نتایج شکست و پیروزی بیش تر است. پرونده مقاله