• فهرست مقالات هادی سمیزه

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده
    هادی سمیزه سید رضا فاطمی طباطبایی نعیم عرفانی مجد علی شهریاری
    مقدمه: با توجه به غنی بودن یونجه از فیتواستروژن ها و تاثیر فیتواستروژن ها بر سیستم عصبی مرکزی، مطالعه حاضر تاثیر عصاره اتیل استاتی یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از برداشت تخمدان را مورد بررسی قرار داده است. روش: 45 سر موش صحرایی ماده 3 ماهه نژاد ویست چکیده کامل
    مقدمه: با توجه به غنی بودن یونجه از فیتواستروژن ها و تاثیر فیتواستروژن ها بر سیستم عصبی مرکزی، مطالعه حاضر تاثیر عصاره اتیل استاتی یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از برداشت تخمدان را مورد بررسی قرار داده است. روش: 45 سر موش صحرایی ماده 3 ماهه نژاد ویستار، دو هفته پس از اواریکتومی به طور تصافی به گروه های sham(شاهد)، اواریکتومی (ovx)، sham+4 (شاهد g/kg4 عصاره در جیره)، ovx+2 اواریکتومیg/kg2 عصاره در جیره) و ovx+4 اواریکتومیg/kg4 عصاره در جیره) تقسیم شدند. پس از 75 روز تیمار برای ارزیابی حافظه از ماز آبی موریس و برای اضطراب از آزمون ماز بعلاوه مرتفع استفاده شد. همچنین غلظت استروژن سرم، مالون دی آلدیید و آنزیم های آنتی اکسیدان نیز در هیپوکمپ اندازه‏گیری شدند. یافته‌ها: اواریکتومی غلظت استروژن سرم و سوپراکسید دیسموتاز هیپوکمپ را کاهش داد و استفاده از عصاره یونجه فعالیت سوپراکسید دیسموتاز را افزایش ولی فعالیت کاتالاز را کاهش داد. عملکرد موش‌های گروه ovx+2 در مرحله آموزش در آزمون ماز آبی موریس کاهش یافت، درحالی‌که درصد زمان سپری‌شده در بازوی باز ماز بعلاوه مرتفع در پی استفاده از عصاره یونجه درگروه ovx بیشتر بود. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد هرچند عصاره یونجه اضطراب را در موش های اواریکتومی شده کاهش می دهد ولی ممکن است باعث کاهش یادگیری فضایی آن‌ها شود. پرونده مقاله