• فهرست مقالات پروانه  فرهاد بیگی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم
    نیما گنجی رزا راشدی نگار کریمی پروانه  فرهاد بیگی علی اکبر سلیمانی اعظم نوفرستی محمد حسین عبدالهی فاطمه معین الغربایی
    مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن ظرفیت حافظه کاری هستند. مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) را بر جنبه‌ه چکیده کامل
    مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن ظرفیت حافظه کاری هستند. مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) را بر جنبه‌های مختلف عملکرد نشان داده است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم است. روش: در این مطالعه به‌طور مشخص تأثیر دوره تحریک ‌ سه جلسه‌ای tDCS آندی با شدت 2 میلی‌آمپر در ناحیه قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی بر روی عملکرد حافظه کاری افراد سالم در دو گروه تصادفی آزمایشی و گواه با استفاده از آزمون n-back موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که آزمودنی‌ها پس از سه جلسه تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای، نسبت به قبل از مداخله تعداد پاسخ‌های درست‌تری (00/0P=) را در زمان کمتر (00/0P=) در آزمون n-back ارائه دادند. آزمودنی ها در گروه گواه که تحریک شم را دریافت ‌کردند، تفاوت معناداری در نتایج نشان ندادند. نتیجه‌گیری: معناداری نتایج در آزمون n-back قبل و بعد از مداخله tDCS، نشان می‌دهد تحریک فراجمجمه‌ای آندی بر روی قشر پیش‌پیشانی خلفی‌جانبی موجب بهبود عملکرد حافظه کاری در آزمودنی‌های سالم می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا
    هاشم صادقیه ایمان خان احمدی پروانه  فرهاد بیگی نگار کریمی نیما گنجی
    مقدمه: در دوران شیوع بیماری کووید-19 سرعت گسترش باور‌های توطئه و پیامدهای خطرناک آن به ما یادآوری شد. یک سؤال مهم این است که چه ویژگی‌هایی می‌تواند باورپذیری نظریه‌های توطئه را پیش‌بینی کند. مطالعات گذشته به یکی از این صفات اشاره داشته است: سبک‌شناختی تحلیلی (بازتاب شنا چکیده کامل
    مقدمه: در دوران شیوع بیماری کووید-19 سرعت گسترش باور‌های توطئه و پیامدهای خطرناک آن به ما یادآوری شد. یک سؤال مهم این است که چه ویژگی‌هایی می‌تواند باورپذیری نظریه‌های توطئه را پیش‌بینی کند. مطالعات گذشته به یکی از این صفات اشاره داشته است: سبک‌شناختی تحلیلی (بازتاب شناختی) در مقابل شهودی. روش: در این مطالعه چگونگی ارتباط سبک‌ شناختی با باورهای معتبر یا بی‌اساس در مورد منشأ کووید-19 بررسی‌شده است. 173 نفر احتمال باورهای مختلف در مورد منشأ ویروس جدید کرونا را نمره‌گذاری کردند و به آزمون بازتاب شناختی نسخه اصلی پاسخ دادند. یافته‌ها: در راستای مطالعات پیشین، پاسخ‌های بازتابی با باورهای توطئه همبستگی منفی و با باور معتبر (که ویروس از دنیای وحش به‌طور تصادفی منتشرشده است) همبستگی مثبت دارد. الگوی معکوسی در پاسخ‌های شهودی دیده شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاضر شواهد بیشتری را در راستای حمایت از رابطه میان سبک تحلیلی تفکر و تمایل به رد باورهای توطئه فراهم آورده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم
    پروانه  فرهاد بیگی رادا حبیبی آیدا ایازی
    مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از س چکیده کامل
    مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی بوده و به بررسی این فرضیه پرداخته است که آیا نتیجه رقابت و میزان هواداری تأثیر معنی‌داری بر نحوه درک نتایج و متعاقب آن شیوه‌های اسنادی مورداستفاده جهت تبیین نتایج از سوی هواداران دارد؟ روش: ابزار مورداستفاده در این تحقیق شامل: مقیاس شناسایی هواداران ورزشی SSIS و مقیاس اصلاح‌شده ابعاد علی برای طرفداران ورزشی RCDS-IIبوده که به‌صورت آنلاین در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت و متعاقب آن تعداد 44 نفر از طرفداران دو تیم با سطوح متفاوت هواداری داوطلب شدند که در این مطالعه شرکت نمایند، پس از اتمام جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های آنالیز واریانس و همبستگی جهت شناسایی و تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد. یافته‌ها: با مقایسه چهار خرده مقیاس ابعاد علی تجدیدنظر شده، کنترل شخصی، کنترل بیرونی، پایداری و جایگاه علیت، با سه سطح میزان هواداری در میان طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه، تفاوت معناداری در خرده مقیاس کنترل بیرونی مشاهده شد، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد. نتیجه‌گیری: بررسی تأثیر سطوح هواداری بر سبک های اسنادی فارغ از نتیجه بازی مشخص می‌کند که همراه با افزایش سطح هواداری گرایش بیشتری به استفاده از اسنادهای کنترل بیرونی وجود دارد و افراد تأثیر کنترل بیرونی را بر شکست و پیروزی تیم بیشتر می دانند، همچنین نتایج همبستگی نمایانگر آن است که میان میزان هواداری با جایگاه علیت و کنترل بیرونی همبستگی وجود دارد و با افزایش سطح هواداری در آزمودنی‌ها، میزان اسنادهای آن ها به جایگاه علیت و به‌ویژه به کنترل بیرونی جهت تبیین نتایج شکست و پیروزی بیش تر است. پرونده مقاله