فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 بهاره کاشانی موحد b.kashanimovahhed@gmail.com جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی استاد دکترا