مدير مسئول

علیرضا بهرامی استاد
dr.alirezabahrami@gmail.com دکترا
09121719468

سردبیر

فرانک فرزدی استاد
دکترا

هیئت تحریریه

علیرضا بهرامی استاد
دکترا
فرج حسینیان استاد
دکترا
نیما گنجی دانشیار
دکترا
بهاره کاشانی موحد استاد
دکترا
علیرضا مرادی استاد
دکترا
پرویز آزاد فلاح استاد
دکترا
محمد نریمانی استاد
دکترا
حمید خانی پور دانشیار
دکترا
وحید نجاتی استادیار
دکترا
سید رضا میرمهدی استادیار
دکترا
رزا راشدی استاد
دکترا
هاله فاتح استاد
دکترا
بشری هاتف دانشیار
دکترا
پروانه فرهاد بیگی استاد
دکترا
اعظم نوفرستی دانشیار
دکترا
علی خالق خواه استادیار
دکترا
حمید حمزه زاده استاد
hamid78mb@gmail.com دکترا

مدیر داخلی

فرج حسینیان استاد
Farajhosseinian@gmail.com دکترا