• فهرست مقالات آمنه سادات کاظمی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با‌سلامت (SF-36) در بیماران دیابت نوع دو
    مریم قربانی نهوجی شیرین کوشکی آمنه سادات کاظمی افسانه خواجوند خوشلی
    مقدمه: کیفیت زندگی می‌تواند به عنوان شاخص کیفیت مراقبت های بهداشتی بوده و جزئی از برنامه درمان بیماری محسوب شود. تعیین این شاخص در بیماری دیابت نوع 2 که یک بیماری مزمن و شایع است، اطلاعات مفیدی را در اختیار دست اندرکاران امور سلامت و درمان قرار می‌دهد. بنابراین هدف پژوه چکیده کامل
    مقدمه: کیفیت زندگی می‌تواند به عنوان شاخص کیفیت مراقبت های بهداشتی بوده و جزئی از برنامه درمان بیماری محسوب شود. تعیین این شاخص در بیماری دیابت نوع 2 که یک بیماری مزمن و شایع است، اطلاعات مفیدی را در اختیار دست اندرکاران امور سلامت و درمان قرار می‌دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به‌سلامت در بیماران مبتلابه دیابت نوع دو بود. روش: در قالب یک مطالعه روش‌شناسی، نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-36) بر روی 290 نفر از بیماران مبتلابه دیابت نوع دو اجرا شد. ساختار عاملی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی موردبررسی قرار گرفت. علاوه بر این، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و دونیمه کردن بررسی شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از برنامه‌ SPSS نسخه 25استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش چرخشی پروماکس، بیانگر وجود شش عامل بود ولی سؤالات یکی از عامل‌ها به خاطر همپوشی با سؤالات عامل‌های دیگر حذف شد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در 5 عامل، پایایی پرسشنامه با استفاده از دامنه ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌ها 73/0 تا 97/0 و دونیمه کردن 60/0 تا 97/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: نتايج نشان داد سازه 5 عاملي کيفيت زندگي مرتبط با سلامت (SF-36) از روايي و پايايي مناسبي در بيماران دیابت نوع 2 برخوردار است. با توجه به ويژگي¬هاي مناسب روان‌سنجی، اين ابزار مي¬تواند در مطالعات بعدي جهت ارزيابي کيفيت زندگي اين جمعيت به کار گرفته شود. جزييات مقاله